Verkoopsvoorwaarden

  1. De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

  2. Al onze prijzen zijn btw 21 procent incl. De prijzen zijn steeds per fles. De prijzen van onze produkten worden slechts ten indikatieven titel opgegeven en verbinden ons niet. Prijzen vermeldt op aanvaarde bestelbons zijn wel vaste prijzen.

  3. Onze leveringen/fakturen zijn kontant betaalbaar bij de levering of afhaling. Elke vertraging in de betaling brengt onontkoombaar en van rechtswege, zonder dat een ingebrekenstelling nodig is, de verschuldigheid mede van een nalatigheidsinterest aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met zeven percent, berekend van dag tot dag, vanaf de faktuurdatum. Elke vertraging van meer dan 15 dagen vanaf de factuurdatum brengt van rechtswege de verschuldigheid mede van een forfaitaire boete ten belope van 20% van het openstaande saldo met een minimun van 50€. Elke herinnering of aanmaning tot betalen die wij versturen of doen versturen brengt de verschuldigheid mede van een forfaitaire som van 12.5€.

  4. Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende de factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na factuurdatum.

  5. Onze wijnen worden slechts verkocht per zes flessen. Zij zijn slechts leverbaar zover onze voorraad strekt. Ingeval van uitputting van een jaartal van een bepaalde wijn leveren we van de eerstvolgende oogst die door de betrokken wijnbouwer geproduceerd wordt.

  6. Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

  7. De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

  8. Wetgeving en territoriale bevoegdheid: Alle handelsdaden verricht met onze vennootschap vallen onder de Belgische wetgeving. Bij betwisting, van welke aard ook is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd.